Official position Name
Representative Director, President and Chief Executive Officer
 • Toshio Iwamoto
Representative Director and Senior Executive Vice President
 • Masanori Shiina
 • Yo Honma
Representative Director and Executive Vice President
 • Eiji Ueki
Director and Executive Vice President
 • Kazuhiro Nishihata
 • Tsuyoshi Kitani
 • Keiichiro Yanagi
 • Hiroyuki Aoki
Director
 • Yukio Okamoto
 • Hiromasa Takaoka
 • Eiji Hirano
Executive Vice President
 • Shigeki Yamaguchi
Senior Vice President
 • John McCain
 • Masato Inaba
 • Tooshi Fujiwara
 • Sachihiko Okimura
 • Shunichi Takeuchi
 • Tadashi Uhira
 • Katsumi Iijima
 • Koji Ito
 • Hisashi Matsunaga
 • Motonobu Isoya
 • Shinichiro Miyake
 • Takashi Nakamura
 • Shinichi Usui
 • Tetsu Sato
 • Yutaka Sasaki
 • Masanori Suzuki
Audit & Supervisory Board Member
 • Yukio Ishijima
 • Tetsuro Yamaguchi
 • Akio Nakamura
 • Rieko Sato